SÖZLEŞMELER

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) İşbu PapsCover Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.papscover.com internet sitesinin sahibi, Fetih Mah. Libadiye Cad. Tahralı Sk. Kavakyeli İş Merkezi NO:7 A Blok D:16
Ataşehir/İstanbul adresinde mukim PapsCover E-TİCARET A.Ş. (Bundan böyle "PapsCover" olarak
anılacaktır) ile www.papscover.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında {date} tarihinde
akdedilmiştir.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu PapsCover'nın sahip olduğu internet sitesi
www.papscover.com'den
ÜYE'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. ÜYE www.papscover.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri
ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE
sorumlu olacaktır.
3.2. ÜYE, www.papscover.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet
(spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.3. ÜYE, www.papscover.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı
herhangi bir amaç için kullanamaz.
3.4. www.papscover.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan
ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE
sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin PapsCover'yla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. PapsCover'nın ÜYE'nin
beyan
edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya
kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
3.5. ÜYE, www.papscover.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun
olduğunu
ve PapsCover'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini
beyan
ve taahhüt eder.
3.6. ÜYE'nin PapsCover internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi
herhangi
bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.
3.7. PapsCover, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan
dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.papscover.cominternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi
bir zarar yüzünden PapsCover'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir.
3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm
zararlardan sorumlu olacağını ve PapsCover'yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari
tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.10.PapsCover'nın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma
veya
sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
3.11. www.papscover.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm
fikri
mülkiyet hakları PapsCover'nın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından PapsCover'nın yazılı izni olmaksızın
kullanılamaz.
3.12. PapsCover tarafından www.papscover.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya
yasal
mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,
Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web
sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13.PapsCover'ın, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden
mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer
amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi
olmadığı müddetçe PapsCover'NIN kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve
beyan etmektedir.
3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında PapsCover ve PapsCover Mağazacılık A.Ş.
markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti
uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, PapsCover'ya
ÜYE
olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve
alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, PapsCover tarafından kullanılmasına
ve
arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin
toplanmasına, PapsCover tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda
bahsi
geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya
dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını
ve PapsCover'yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu
talebini
PapsCover'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.15. . PapsCover, ÜYE'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir
mahkeme
kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda ve (c) ÜYE'nin
rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.
3.16.PapsCover web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde
tedbir
alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve
gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, PapsCover web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim
sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul
etmiş sayılır.
3.17. PapsCover, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi
bir
hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve
verilerini silme hakkını haizdir.
3.18. PapsCover, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her
zaman
güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan
her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.
3.19.PapsCover, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme
elektronik
postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla
beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine
rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda PapsCover Müşteri
Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13.
madde hükümleri saklıdır.
4. Sözleşmenin Feshi Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman
feshedebilir.
5. İhtilafların Hali
İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya PapsCover tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte
kalacaktır. PapsCover, ÜYEnin "üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal
ederek
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
6. İhtilafların Hali
İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
7. Yürürlük
ÜYE'nın ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu
Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.